0

FranklinCovey Impact Platform

FranklinCovey Impact PlatformDigitální mikrokurzy

Rozvoj požadovaných dovedností jen několik minut týdně

 

 

 

 

 

Digitální studium FranklinCovey

Digitální mikrokurzy společnosti FranklinCovey představují vzdělávací materiály zaměřené na rozvoj konkrétních dovedností, které pomáhají studentům při osvojování nového efektivního myšlení a chování, přičemž investují jen několik minut týdně.

Mikrokurzy jsou koncipovány jako samostudium a skládají se z krátkých videí, článků, nástrojů a výzev k praktickému uplatnění. Jsou rozvrženy do tří týdnů, takže studenti mohou postupem času zlepšovat své schopnosti a dosahovat trvalých výsledků.

 

Možnosti přístupu k digitálním mikrokurzům 

FranklinCovey Impact Platform

Průzkumník

Impact Platform nabízí uživatelům přístup k nabídce mikrokurzů prostřednictvím záložky se setem více než 40 kompetencí logicky rozdělených do 6 skupin: Vedení týmu; Vedení sebe sama; Výjimečná kultura; Dosahování výsledků; Komunikace; Spolupráce.

FranklinCovey Impact Platform

360° hodnocení 

Do jednotlivých digitálních mikrokurzů se lze snadno přihlásit na základě výsledků 360° hodnocení  jedním kliknutím na tlačítko přímo vedle kompetence, na kterou se student rozhodl zaměřit svou pozornost.

FranklinCovey Impact Platform

Rozhraní pro administrátory

Administrátoři mohou kurzy a lekce účastníkům přiřazovat prostřednictvím administrátorského rozhraní. Tím je zajištěno, že si studenti zvyšují kvalifikaci v oblastech, které jsou pro jednotlivce, tým nebo organizaci klíčové.

 

Nabídka mikrokurzů 


VEDENÍ TÝMUObrázek1

Odpovědnost

Převezměte osobní odpovědnost za dodržování činností vedoucích k dosažení nejdůležitějších cílů a veďte i druhé k osobní odpovědnosti za jejich dosažení.

 
VEDENÍ TÝMU koučování

Koučování

Uvolněte pomocí koučování skrytý potenciál členů svého týmu a veď te je k samostatnosti při řešení problémů.

 

 
VEDENÍ TÝMU rozvoj talentů

Rozvoj a udržení talentů

Rozpoznejte jedinečný talent každého člena svého týmu a podporujte jeho využívání při dosahování cílu a kariérním růstu.

 

 
VEDENÍ TÝMU vedení hybridních týmů

Vedení hybridních týmů

Vytvořte prostředí vzájemné podpory, ve kterém každý a všude dobrovolně vynakládá maximum úsilí a energie pro dosažení výsledků. 

 
VEDENÍ TÝMU noví zaměstnanci

Noví zaměstnanci

Zajistěte, aby se noví zaměstnanci rychle stali spokojenými členy týmu s vysokou mírou přínosu.

 

 
VEDENÍ TÝMU udržení týmu

Podpora týmu

Zajistěte, aby vaši nejlepší pracovníci zůstali zapojenými členy týmu s vysokou mírou přínosu.

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA vedení hybridních týmů

Dosahování cílů

Realizujte klíčové činnosti, které mají maximální efekt na dosažení osobních a týmových cílů. Sledujte průběh a v případě potřeby rychle a rozhodně sjednejte nápravu. 

 
VEDENÍ SEBE SAMA karierní rozvoj

Kariérní rozvoj

Iniciativně řiďte svůj profesní rozvoj a vytvářejte si příležitosti pro svůj kariérní postup. 

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA vytvoření důvěryhodnosti

Budování důvěryhodnosti

Chovejte se tak, abyste dosáhli důvěryhodnosti. Posilujte svůj charakter a zvyšujte míru své kompetentnosti. 

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA individuální cíle

Individuální cíle

Formulujte své klíčové cíle a sestavte osobní akční plán, který povede ke zvýšení šance na jejich splnění nebo překročení.

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA řízení energie

Obnova sil

Neustále se zdokonalujte, zvyšujte motivaci a životní rovnováhu každodenní obnovou sil ve všech oblastech vašeho života. 

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA stanovení cílů

Stanovení cílů

Stanovte jasné cíle, které přímo ovlivňují osobní i týmové priority a definujte konkrétní měřitelná kritéria jejich sledování. 

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA hospodaření s časem

Hospodaření s časem

Přestat plýtvat časem na nepodstatné činnosti a soustředit se na ty nejdůležitější věci.

 

 
VÝJIMEČNÁ KULTURA jednání s integritou

Jednání s integritou

Jednejte vždy s ostatními čestně, odvážně a pokorně, abyste si u všech spolupracovníků vybudovali pověst důvěryhodného člověka.

 

 
VÝJIMEČNÁ KULTURA adaptabilita

Přizpůsobivost

Zachovejte si svou flexibilitu, aby se vám dařilo v době neustálých změn dosahovat požadovaných výsledků, bez ohledu na měnící se vnější okolnosti.

 

 
VÝJIMEČNÁ KULTURA řešení nevědomých předsudků

Jednání bez předsudků

Vyrovnejte se se svými předsudky, staňte se spojencem a obhájcem těch, kteří se s předpojatým chováním vůči sobě potýkají.

 

 
VÝJIMEČNÁ KULTURA budování vztahů

Posilování vztahů

Investujte pravidelně do vytváření a posilování vzájemně prospěšných upřímných vztahů s ostatními lidmi. 

 

 
VÝJIMEČNÁ KULTURA kreativita

Kreativita

Opusťte zastaralé způsoby myšlení a vyhledávejte odlišné názory. Dospějete tak se svým týmem k novým inovativním řešením. 

 

 
VÝJIMEČNÁ KULTURA řešení nevědomých předsudků

Nevědomé předsudky

Uvědomte si své předsudky a to, jak ovlivňují vaše jednání, rozhodování a výsledky.

 

 
VÝJIMEČNÁ KULTURA noví zaměstnanci

Řízení změn

Projděte sami zdárně změnou a proveďte změnou svůj tým s minimálním negativním dopadem na výsledky. Proměňte nejistotu v příležitost.

 

 
VÝJIMEČNÁ KULTURA důvěra

Důvěra

Vytvořte prostředí vzájemné důvěry. Pochopte pozitivní vliv důvěry na rychlost rozhodování. Vyhněte se nákladům spojeným s nízkou úrovní důvěry ve vztazích.

 

 
DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ vztah s nadřízeným

Vztah s nadřízeným

Posilujte osobní vazby se svým přímým nadřízeným a s dalšími členy vedení vaší společnosti abyste společně dosáhli plánovaných výsledků.

 
DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ vyjednávání

Vyjednávání

Při jednání s ostatními vyvažujte respekt a ohleduplnost k jejich potřebám s odvážným prosazováním svých vlastních zájmů a názorů, aby výsledkem byla výhra pro všechny zúčastněné.

 

 
DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ strategické zaměření

Strategické zaměření

Směřujte čas a energii vašeho týmu do realizace klíčových priorit nezbytných pro dosažení nejdůležitějších cílů.

 

 
DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ strategické myšlení

Strategické myšlení

Při hledání ceste, které povedou k dosažení vašich nejdůležitějších cílů zvažujte širokou paletu neobvyklých řešení, alternativ a možností.

 

 
DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ stanovení vize

Vytvářejte vizi

Jasně osvětlujte, kam vaše organizace směřuje a veďte členy svého týmu k pochopení, jak tomu jednotlivě a jako celek přispívají. 

 

 
KOMUNIKACE email

E-mail

Pište strukturované e-maily, které zaujmou pozornost příjemců a srozumitelně vysvětlí, co jim chcete sdělit.

 

 
KOMUNIKACE zpětná vazba

Poskytování zpětné vazby

Pravidelně poskytujte konkrétní zpětnou vazbu, která vašim kolegům pomůže rozvíjet své dovednosti a vydat ze sebe maximum.

 

 
KOMUNIKACE přesvědčování ostatních

Zapojení ostatních

Využijte vysoce efektivní komunikační taktiky k posílení vlastního vlivu, dosažení spolupráce a získání podpory ostatních.

 

 
KOMUNIKACE vedení prezentací

Prezentační dovednosti

Zlepšete své osobní vystupování. Formulujte jasně klíčové myšlenky a předávejte svá sdělení strukturovaně a poutavě, abyste posluchače získali na svou stranu.

 

 
KOMUNIKACE zpětná vazba

Přijímání zpětné vazby

Pravidelně systematicky poptávejte zpětnou vazbu, pozitivně ji přijímejte a využívejte ke zlepšení svých dovedností a pracovních procesů.

 

 
KOMUNIKACE psaní

Psaní

Vysvětlete písemnou formou jednoduše a srozumitelně hlavní podstatu vašeho sdělení.

 

 
SPOLUPRÁCE setkání ve dvou

Setkání s manažerem

Připravte se dobře na setkání se svým nadřízeným a využijte této příležitosti k dosažení pokroku v oblasti nejvyšších priorit.

 

 
SPOLUPRÁCE setkání ve dvou

Vedení setkání ve dvou

Zvyšujte nasazení lidí ve svém týmu pomocí pravidelných setkání ve dvou. Snažte se pochopit, co lidi v týmu trápí a pomáhejte jim s řešením problému.

 

 
SPOLUPRÁCE vedení setkání ve dvou

Vedení obtížných rozhovorů

Najděte rovnováhu mezi sebevědomou odvahou a empatickou ohleduplností. Pracujte s myšlenkou vzájemného prospěchu. 

 

 
SPOLUPRÁCE řešení konfliktů

Řešení konfliktů

Uklidněte vyhrocenou situaci tak, že nasloucháte se záměrem porozumět pohledu druhého člověka. Dosáhněte tím prospěchu pro všechny zúčastněné. 

 

 
SPOLUPRÁCE vedení porad

Vedení porad

Využívejte poradu k zaměření tvořivé pozornosti lidí na konkrétní dosažitelné výstupy.

 

 
SPOLUPRÁCE řízení projektů

Řízení projektů

Stanovte jasné cíle a očekávání projektu. Vytvořte systém vzájemné zodpovědnosti a veďte setkání týmu k plnění závazku, abyste vše zvládli včas a v rámci rozpočtu.

 

 
SPOLUPRÁCE práce na dálku

Práce na dálku

Zůstaňte ve spojení a udržujte vztahy s ostatními navzdory vzdálenosti, která vás dělí. Osvojte si návyky, které činí virtuální setkávání méně vyčerpávající.

 

 

Prozkoumejte více z Impact Platformy

Impact Platform
Nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak dosáhnout změny přístupu a chování lidí napříč organizací. 
VÍCE
Administrace a interní lektoři
Pomoc pro administrátory při přiřazování, správě a vyhodnocování plánů rozvoje. Interním lektorům klienta nabízí studijní materiály pro přípravu na výuku kurzů FranklinCovey.
VÍCE
Studium
Pomoc uživatelům vytěžit ze svého profesního rozvoje maximum.
VÍCE
Systematické vzdělávání
Cílené uplatňování nových poznatků v praxi pro trvalou změnu chování.
VÍCE
 

Další informace o vzdělávací platformě

IS

60minutové on-line setkání věnované otázkám & odpovědím

Přijďte se blíže seznámit s principy nové platformy a zjistěte, jak efektivní a přitom snadné z hlediska studia i správy může být firemní vzdělávání.

Více

Využijte věděcké poznatky o učení

Průvodce pro L&D lídry


Inspirujte se ověřenými poznatky, díky kterým bude rozvoj vašich zaměstnanců přinášet trvalé dopady. 

Stáhněte si průvodce

 

Vzdělávací platformou vás rádi provedeme

Napište si o nezávazné představení.