0

Cíle a přínosy

Cíle a přínosy programu 7 návyků skutečně efektivních lidí

Návyky:

Účastníci budou schopni:

Paradigmata a principy efektivity

 • porozumět klíčovým principům efektivity, ze kterých 7 návyků vychází
 • uvědomovat si svá paradigmata a přijmout paradigmata efektivity
 • najít oblasti svého pracovního i osobního života, které by chtěli prostřednictvím 7 návyků zlepšit

Návyk 1

Buďte proaktivní®

 • převzít iniciativu
 • chovat se proaktivně
 • přijímat zodpovědnost
 • rozpoznat, co mohou v životě ovlivňovat a řídit
 • pozitivně ovlivnit nejen své výsledky, ale i druhé lidi a své okolí

Návyk 2

Začínejte s myšlenkou na konec®

 • definovat svou vizi a hodnoty
 • vytvořit si osobní poslání
 • nastavit měřitelné týmové i osobní cíle
 • úspěšně připravovat projekty
 • sladit své cíle a priority
 • soustředit se na požadované výsledky

Návyk 3

To nejdůležitější dávejte na první místo®

 • udržovat v rovnováze klíčové priority
 • omezit činnosti s nízkou prioritou a plýtvání časem
 • realizovat strategie
 • efektivně používat plánovací nástroje
 • lépe delegovat
 • s maximální efektivitou organizovat svůj čas

Od osobního ke společnému vítězství

 

 • posilovat důvěru v klíčových vztazích
 • budovat citové konto ve vztazích s druhými lidmi

Návyk 4

Myslete způsobem výhra – výhra ®

 • vytvářet vztahy s vysokou mírou důvěry
 • budovat efektivní týmy
 • zjišťovat, co je výhrou pro všechny zúčastněné strany, a rozvíjet efektivní spolupráci
 • vytvářet dlouhodobé strategie

Návyk 5

Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni ®

 • účinně naslouchat svému okolí
 • porozumět druhým a vnímat jejich pocity
 • efektivně využívat komunikační dovednosti
 • překonávat komunikační obtíže
 • umět vyjádřit svůj názor i vyslechnout druhého; poskytovat i přijímat zpětnou vazbu
 • využívat dovedností efektivní komunikace i v elektronickém světě

Návyk 6

Vytvářejte synergii®

 • využívat odlišností a silných stránek druhých lidí
 • efektivně řešit problémy
 • podílet se na přijímání rozhodnutí
 • tvořivě spolupracovat, a nacházet díky tomu inovativní a účinná řešení
 • oceňovat a podporovat inovace

Návyk 7

Ostřete pilu®

 • dosáhnout životní rovnováhy
 • začlenit do svého života úsilí o stálé zlepšování a učení
 • zvyšovat svůj potenciál žít podle principů efektivity

Žití 7 návyků

 • využívat principy, dovednosti a nástroje efektivity
 • znalosti a dovednosti získané v semináři natrvalo začlenit do svého života