0

7 návyků skutečně efektivních lidí: obsah programu

Rámec 7 návyků

7 návyků je model „zevnitř ven“. Není to o tom naučit se dovednosti, které využijete v konkrétních situacích, abyste získali, co chcete. Spíše je to o budování charakteru. Jinými slovy – stáváte se tím, kým chcete být, abyste mohli vést takový život, jaký jste vždy chtěli. 

Když Covey formuloval 7 návyků, nechal se inspirovat knihou Viktora E. Frankla Člověk hledá smysl, která zachycuje jeho zážitky z věznění v koncentračním táboře. Při čtení této knihy Covey plně pochopil princip, že člověk má možnost vybrat si svůj postoj bez ohledu na okolnosti. Toto poznání se jasně odráží v návyku 1: Buďte proaktivní, který je odrazovým můstkem pro všechny zbývající návyky. Možnost individuální volby je základem i zbývajících šesti návyků. Za jakýchkoli okolností si můžeme vybrat, jak zareagujeme, můžeme si zvolit cíle, rozhodnout se, čemu budeme věnovat čas a energii, jak budeme komunikovat, vyjednávat a spolupracovat s ostatními

Program začíná porozuměním klíčovým principům efektivity a uvědoměním si vlastních paradigmat, našeho způsobu nahlížení na svět. Účastníci identifikují oblasti svého pracovního i osobního života, které by chtěli zlepšit.

Návyky efektivity

Návyk 1: Buďte proaktivní

Přijímejte zodpovědnost za své chování, rozhodnutí a výsledky.
Zaměřte se na to, co můžete ovlivnit.

Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec

Definujte požadované výsledky a plán, jak jich dosáhnout.

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první místo

Zaměřte se na priority a realizaci nejdůležitějších cílů.

Návyk 4: Myslete způsobem výhra - výhra

Budujte vztahy s vysokou s mírou důvěry a rozvíjejte efektivní spolupráci.

 
Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni

Rozvíjejte efektivní komunikaci na všech úrovních organizace.

Návyk 6: Vytvářejte synergii

Vytvářejte inovativní řešení ve vztazích lidí s rozdílnými názory a taková, která vedou ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Návyk 7: Ostřete pilu

Neustálé se zdokonalujte, zvyšujte motivaci a životní rovnováhu každodenní obnovou sil ve všech oblastech vašeho života.

 

Přínosy programu 7 návyků skutečně efektivních lidí

Návyky:
Účastníci budou schopni:

Paradigmata a principy efektivity

 • porozumět klíčovým principům efektivity, ze kterých 7 návyků vychází
 • uvědomovat si svá paradigmata a přijmout paradigmata efektivity
 • najít oblasti svého pracovního i osobního života, které by chtěli prostřednictvím 7 návyků zlepšit
Návyk 1
Buďte proaktivní®
 • převzít iniciativu
 • chovat se proaktivně
 • přijímat zodpovědnost
 • rozpoznat, co mohou v životě ovlivňovat a řídit
 • pozitivně ovlivnit nejen své výsledky, ale i druhé lidi a své okolí
Návyk 2
Začínejte s myšlenkou na konec®
 • definovat svou vizi a hodnoty
 • vytvořit si osobní poslání
 • nastavit měřitelné týmové i osobní cíle
 • úspěšně připravovat projekty
 • sladit své cíle a priority
 • soustředit se na požadované výsledky
Návyk 3
To nejdůležitější dávejte na první místo®
 • udržovat v rovnováze klíčové priority
 • omezit činnosti s nízkou prioritou a plýtvání časem
 • realizovat strategie
 • efektivně používat plánovací nástroje
 • lépe delegovat
 • s maximální efektivitou organizovat svůj čas

Od osobního ke společnému vítězství

 

 • posilovat důvěru v klíčových vztazích
 • budovat citové konto ve vztazích s druhými lidmi
Návyk 4
Myslete způsobem výhra – výhra ®
 • vytvářet vztahy s vysokou mírou důvěry
 • budovat efektivní týmy
 • zjišťovat, co je výhrou pro všechny zúčastněné strany, a rozvíjet efektivní spolupráci
 • vytvářet dlouhodobé strategie
Návyk 5
Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni ®
 • účinně naslouchat svému okolí
 • porozumět druhým a vnímat jejich pocity
 • efektivně využívat komunikační dovednosti
 • překonávat komunikační obtíže
 • umět vyjádřit svůj názor i vyslechnout druhého; poskytovat i přijímat zpětnou vazbu
 • využívat dovedností efektivní komunikace i v elektronickém světě
Návyk 6
Vytvářejte synergii®
 • využívat odlišností a silných stránek druhých lidí
 • efektivně řešit problémy
 • podílet se na přijímání rozhodnutí
 • tvořivě spolupracovat, a nacházet díky tomu inovativní a účinná řešení
 • oceňovat a podporovat inovace
Návyk 7
Ostřete pilu®
 • dosáhnout životní rovnováhy
 • začlenit do svého života úsilí o stálé zlepšování a učení
 • zvyšovat svůj potenciál žít podle principů efektivity

Žití 7 návyků

 • využívat principy, dovednosti a nástroje efektivity
 • znalosti a dovednosti získané v semináři natrvalo začlenit do svého života

 

Zpět na stránku semináře