0

Výsledky programu ve školách

Základní a mateřská škola Pohádka, Hradec Králové

ZŠ a MŠ Pohádka je první školou v České republice, která se rozhodla začlenit program I ve mně je lídr do svého vzdělávacího programu.

Na jaře 2014 ve škole proběhl seminář pro pedagogy, následně pracovní workshopy Tvorba vize, Tým majáku a Implementace programu. Od šk. roku 2014/15 škola začala uplatňovat novou společně vytvořenou vizi opírající se o principy programu I ve mně je lídr a začlenila je do každodenní práce a fungování školy.

"Chtěli jsme změnit klima školy a to se povedlo. Po prvním roce za největší přínos považuji právě kultivaci vztahů, mezi učiteli, ve třídách, v celé škole." − Mgr. Jan Faltýnek, ředitel školy 

 
nabízím ti pomocnou rukuHodnocení pedagogů školy:
Co se změnilo v mé osobním životě?
 • - „používám “tlačítko pauza” - nereaguju hned“
 • - „plánuju týden dopředu“
 • - „ostřím pilu“
 • - „ovlivnil jsem svého syna“
 • - „zpomalila jsem“
 • - „lépe si stanovuji priority a trvám pak na nich“
 Co se nám povedlo ve škole?
 • - „vedeme děti k plánování - přizpůsobili jsme      tomu žákovské knížky“
 • - „více se zaměřujeme na to, aby děti činnosti      chtěly dělat a nevykonávaly je jen jako úkol"
 • - „žáci se k sobě lépe chovají, spolupracují “
 • - „žáci samostatně hledají řešení“
 • - „umí si zvolit lídra“ 

 • Více zkušeností učitelů se 7 návyky v praxi
 
Ze zprávy České školní inspekce:

...Celou školou se prolíná projekt I ve mně je lídr, který koresponduje především s předmětem etická výchova a je od MŠ zaměřen na vedení dětí a žáků k dodržování společenských pravidel. Všichni pedagogičtí pracovníci byli speciálně k realizaci tohoto projektu proškoleni. Výsledky jednotného a komplexního působení na žáky se odráží v samotné výuce, v kázni žáků, respektování pravidel slušnosti a dále v nízkém výskytu sociálně patologických jevů. Silnou stránkou vedení školy je vzájemná provázanost kontrolní činnosti s plánováním a dalším rozvojem školy. Kontrolní činnost vedoucích pracovníků (v ZŠ) je realizována na nadstandardní úrovni. V MŠ je vytvářeno přátelské sociální klima. Realizace projektu I ve mně je lídr zajišťuje odborný růst pedagogů a efektivně podporuje rozvoj osobnosti žáků... 

"Na podnět žáků jsme zřídili herní kouty – fotbálek, boxovací pytel, kulečník, odpočinkovou zónu −, za které jsou žáci zodpovědní: stanoví si pravidla, dodržují pořádek, zajistí opravu… Sami přichází s nápady a v duchu myšlenky‚ kdo si hraje, nezlobí‘ tahle iniciativa funguje jako prevence šikany a zvyšuje pocit zodpovědnosti žáků za společné klima ve škole."
− Mgr. Renata Vychopeňová, zástupkyně ředitele školy

 

6. krabička na sešity_ořez tabule na 1stupni

Tisková zpráva k jednoletému výročí programu v ZŠ a MŠ Pohádka

Magisterská diplomová práce "I ve mně je lídr - program pro základní školy“

 

Základní škola a univerzitní výzkum v Maďarsku 

 

Dílčí výsledky dopadové studie programu I ve mně je lídr v Maďarsku

Dopady programu na život ve škole Kesjár Csaba

 


Školy na celém světě, které zavedli program I ve mně je lídr, téměř bez výjimky vykazují: 

Přínosy pro školy
 • lepší studijní výsledky
 • minimalizace problémů v chování
 • zapojení rodičů do života školy
 • uspokojení pedagogů z práce
 • podpora od komunálních subjektů 
Přínosy pro žáky
 • uvědomění si vlastní hodnoty a talentu
 • přijímání odpovědnosti
 • přejímání iniciativy
 • tolerance k odlišnostem
 • týmová spolupráce

 
V současné době tento program  do svých učebních osnov začlenilo více než 2 600 záklladních škol na celém světě. 

Více informací o programu ve světě naleznete na www.theleaderinme.org


fcb-mini7 návyků doma i ve škole na Facebooku